<b>Ashwamedh</b> Ashwamedh Nylon spinnaker, each horse 12.8m high, Gallery Maskara, Mumbai, India, 2010. <b>Ashwamedh (detail)</b>Ashwamedh (detail) Nylon spinnaker, each horse 12.8m high, Gallery Maskara, Mumbai, India, 2010. <b>Ashwamedh</b>Ashwamedh Nylon spinnaker, each horse 12.8m high, Gallery Maskara, Mumbai, India, 2010.